Om TRIS

TRIS – Tidig Rehabilitering I Samverkan - är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur och organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Ingående parter är Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga kommuner.

TRIS finns till för personer som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla sitt arbete, återgå i arbete eller söka arbete. I TRIS arbetar vi i samverkansteam, TRIS-team, för att kunna ge ett mer samlat stöd i rehabiliteringen. Ett TRIS-team leds av en rehabkoordinator och finns på samtliga vårdcentraler samt vissa kliniker i länet, sammantaget finns 40 TRIS-team i Sörmland.  TRIS ger snabbare kontaktvägar, smidigare flöden och minskar handläggningstider. Det ger sist men inte minst bättre kunskap om varandras roller och uppdrag som ger ökat förtroende i samarbetet. 

Organisation

Strukturen och arbetssättet inom TRIS har utvecklats i projektform sedan 2002, men från och med årsskiftet 2013/2014 är TRIS fullt implementerat i ordinarie verksamhet. TRIS-organisationen är stor och omfattar idag 350-400 medarbetare, 2000 individer/år inom målgruppen och 40 TRIS-team som hanterar 4000 ärenden/år. Vi har tre lokala styrgrupper och en länsstyrgrupp. Att vi har en länsgemensam modell innebär att vi arbetar enligt en gemensam TRIS-process, har länsgemensamma uppdragsbeskrivningar för respektive part samt enhetlig styrning och gemensamma riktlinjer.

Läs mer om organisation och styrning i TRIS.

Målgrupp och Syfte

Målgrupp för TRIS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade insatser för att komma närmare eller åter i arbete.

Syftet är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Skyddad identitet

Individer med skyddad identitet/skyddade personuppgifter ska inte omfattas av samverkan enligt TRIS-processen. När ett samverkansbehov uppstår får vi istället hitta andra mer lämpliga samverkansformer, där så få personer som möjligt blir involverade. Läs mer i länsgruppens beslut.  

TRIS-processen - vår modell

TRIS-processen är vår länsgemensamma modell för rehabiliteringssamverkan. Den har genererat en väl uppbyggd infrastruktur för samverkan i Sörmland. Den allra viktigaste beståndsdelen är de tvärprofessionella TRIS-team vi har på länets samtliga vårdcentraler samt på vissa kliniker, däribland psykiatri, ortopedi, medicin och nu även på Reumatologkliniken. Ledorden i TRIS är tidigt, aktivt och individens delaktighet i sin egen rehabilitering.

Samtliga TRIS-team arbetar enligt den länsgemensamma TRIS-processen och det finns uppdragsbeskrivningar för varje part.

Förutsättningar och förhållningssätt

Vi arbetar för kundnytta, patientsäkerhet, jämlik vård, arbetslinjen och individers möjlighet till egenförsörjning. Genom att arbeta i samverkan förhindrar vi att individer faller mellan stolarna eller hamnar i en gråzon mellan de ingående parterna. Vi kan även utnyttja våra sammantagna resurser på ett mer effektivt sätt; genom TRIS-teamen får vi snabbt tillgång till samtliga parters insatser och verktyg.

I TRIS arbetar vi tätt i samverkan men samtidigt utifrån den egna organisationens uppdrag och de lagar, regler och förordningar man där inom har att förhålla sig till. Det handlar om att göra det bästa för varje individ utifrån de förutsättningar som finns. Samverkansarbetet förutsätter då att alla har respekt för varandras kunskap, professioner och individuella uppdrag.

Senast ändrad: 30 december 2016