Utvärdering

Samordningsförbundet RAR har beslutat att TRIS ska utvärderas. Processägargruppen Regionala Samverkansgruppen, RSG samt TRIS Länsstyrgrupp är också eniga om att effekterna av TRIS behöver utvärderas med tanke på TRIS storlek, kostnad samt antal medarbetare och individer som omfattas. Processen påbörjades våren 2016 och leds av Samordningsförbundet RAR.

För att få tips och idéer i det fortsatta arbetet bjöd TRIS Länsstyrgrupp tillsammans med Försäkringsmedicinska kommittén i Sörmland, in forskare Curt Edlund som har utvärderat Västerbottens motsvarighet till TRIS, kallat Närsjukvårdsprojektet (NAFS). Curt Edlund är disputerad socionom med många år på Försäkringskassan och ingår i ett nationellt multiprofessionellt forskarnätverk (SPID) som forskar kring sjukförsäkringsfrågor.

Deltagare

Vid utvärderingsseminariet den 9 november deltog rehabkoordinatorer, sakkunniga läkare i försäkringsmedicin, läkare med forskarkompetens inom försäkringsmedicin, representanter från lokala styrgrupper för TRIS, RSG samt TRIS-representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Sammantaget deltog 40 personer i seminariet.

Seminariets upplägg och innehåll

Vid seminariet presenterade Curt Edlund arbetssätt samt organisation och styrning inom NAFS samt resultatet av den kvalitativa utvärdering han gjort. Sammanfattningsvis kan sägas att arbetssätt, framgångsfaktorer samt utvecklingsområden är mycket lika TRIS. Curt uttryckte dock tydligt att vi i Sörmland har kommit längre i Västerbotten, "ni är bättre". Vi har tydligare struktur, modell, arbetsätt och styrning. I Västerbotten finns heller ingen sammanhållande funktion motsvarande TRIS Länsstyrgrupp och processledare för TRIS. En gemensam plattform på webben saknas också.

Utvärderingen som gjordes i Västerbotten var kvalitativ och baserades på intervjuer, dagboksanteckningar och enkäter. Resultatet av utvärderingen stämmer väl överens med det vi i Sörmland identifierat vid den löpande uppföljning som görs vid årliga enkäter, dialog med TRIS-teamen vid dialogdagar samt TRIS-dagar. Curt Edlund hänvisade till den bok som skrevs 2015 – Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS och menade att TRIS i och med den är utvärderad ur många aspekter. En effektutvärdering är däremot inte gjord varken i Västerbotten eller i Sörmland.

Deltagarna fick i grupper diskutera frågor relaterade till en kommande utvärdering av TRIS. De skriftliga svaren finns sammanställda i ett dokument som du finner under relaterad information.

Sammanställningen har lämnats till Samordningsförbundet RAR, processägargruppen RSG, TRIS Länsstyrgrupp och processledarna för de lokala samverkansgrupperna, LSG.

Senast ändrad: 21 december 2016