Organisation och styrning

TRIS är en implementerad modell med en stor organisation som omfattar 350-400 medarbetare, ca 40 TRIS-team, tre lokala styrgrupper, en länssstyrgrupp och en processledare. TRIS har gett oss en struktur för samverkan som anpassas och vidareutvecklas utifrån föränderliga förutsättningar och nya behov.

Finansiering

TRIS är implementerat och bedrivs och finansieras inom ordinarie verksamhet. Det innebär att all arbetstid som avsätts till TRIS-arbetet bekostas av de ingående parterna. Beslut finns dock om att  Samordningsförbundet RAR ska finansiera en processledartjänst på heltid t o m 2017. Processledaren  - Maria Bolwig - ansvarar på länsstyrgruppens uppdrag för den övergripande utvecklingen av TRIS i länet.

Organisation och uppdrag

Bild: TRIS organisation

TRIS Länsstyrgrupp: TRIS Länsstyrgrupp är processägare för TRIS och ansvarar även för den länsövergripande styrningen gällande den länsgemensamma modellen. Länsstygruppen är även uppdragsgivare för processledaren. 

Processledaren: Ansvarar för det länsövergripande operativa arbetet och är även metodstöd till de lokala styrgrupperna.

Lokala styrgrupper: De lokala styrgrupperna ansvarar för lokal uppföljning och styrning av TRIS-teamens arbete.

TRIS-team: Stödjer individens rehabiliteringsprocess och arbetar utifrån TRIS-processen.

Överenskommelse TRIS

Samtliga ingående parter ingick en överenskommelse våren 2013 som syftar till att säkerställa kontinuitet och fortsatt utveckling av TRIS. Överenskommelse har sagts upp av Samordningsförbundet RAR fr o m 2018 och ska av den anledningen omarbetas under 2017. 

Bild: Överenskommelse TRIS med 14 underskrifter

Samverkansrutin TRIS - bilaga

Till överenskommelsen finns som bilaga, samverkansrutinTRIS. Den har förtydligats ytterligare efter att överenskommelsen undertecknades. Den senaste versionen som beslutades av TRIS Länsgrupp den 28 augusti 2013, finner du här.

 

 

Senast ändrad: 09 augusti 2017