TRIS Länsstyrgrupp

Uppdrag och arbetssätt

TRIS Länsstyrgrupp är processägare för TRIS och ansvarar även för den länsövergripande styrningen av TRIS. Länsstyrgruppen fattar beslut som rör den gemensamma modellen såsom TRIS-processen, uppdragsbeskrivningar, samtyckesblanketten och övriga riktlinjer. Därigenom sätter länsstyrgruppen ramarna för såväl TRIS-teamens som de lokala styrgruppernas arbete.

Länsstyrgruppen arbetar för att besluten ska vara väl förankrade lokalt och de frågor som länsstyrgruppen arbetar med kommer också oftast från de lokala styrgrupperna eller representanterna i teamen.   Länsstyrgruppen arbetar utifrån antagandet att de som arbetar i eller närmast TRIS-teamen bäst och snabbast kan identifiera utvecklingsbehov. Chefer är generösa med medarbetares tid vilket gör att de kan engagera sig i arbetsgrupper och referensgrupper.

Mötesfrekvens och ordförandeskap

Länsstyrgruppen sammanträder varannan månad. Ordförandeskapet 2017 innehas av Arbetsförmedlingen.

Medlemmar i TRIS Länsstyrgrupp

Arbetsförmedlingen

Benny Berglöw (ordförande)
Sektionschef
Arbetsförmedlingen i Strängnäs
e-post: Skyddad adress

Försäkringskassan Sörmland

Gunilla Bergman Larsson
Samverkansansvarig
Avdelningen för Sjukförsäkring, Eskilstuna
e-post: Skyddad adress

Kommunerna i länet

Thure Morin
Förvaltningschef
Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
e-post: Skyddad adress

Landstinget Sörmland

Charlotte Demelew-Westerberg 
Processledare
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
e-post: Skyddad adress

Karin Lövgren-Karlsson
Samordnare
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
e-post: Skyddad adress

 

 

 

Senast ändrad: 09 augusti 2017