TRIS-team

Bild: TRIS-teamet på Vårdcentralen Skiftinge i Eskilstuna

I TRIS-teamen finns representanter från sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. TRIS-teamen leds av en rehabiliteringskoordinator som fungerar som spindeln i nätet såväl internt i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen som i relation till de samverkande parterna i TRIS. I de flesta TRIS-team finns även en sakkunnig läkare i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Den sakkunniga läkaren har en konsultativ roll och står för den medicinska kontinuiteten. Både rehabiliteringskoordinatorn och den sakkunniga läkaren är anställd av Landstinget Sörmland och finansieras inom ramen för överenskommelsen om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.  

Mer om koordinatorsfunktionen nationellt

Om du är nyfiken på rehabkoordinatorsrollen i Sverige så läs gärna de två rapporterna som finns länkade under relaterad information. Mycket information finns också i metodstöd för koordinering på SKLs webbplats.

Begrepp och definitioner

TRIS-team finns på samtliga vårdcentraler i länet och vissa kliniker. Resurstillsättningen och uppdragen inom TRIS-teamen ser dock lite olika ut för vårdcentral jämfört med en del av klinikerna - vissa kliniker har sakkunnig läkare och rehabkoordinator men inte ett regelrätt TRIS-arbete. Vi ser att samverkansbehovet varierar utifrån klinikers målgrupp/patientgrupp till följd av diagnos, funktionsnedsättning och prognos. Målet är att rigga TRIS-organisationen i relevant omfattning och möta upp de behov som finns på ett effektivt sätt. Kompletta TRIS-team tillsätts därför inte alltid direkt eller per automatik på klinik, trots att rehabkoordinator och sakkunnig läkare utsetts. För vårdcentraler, såväl landstingsdrivna som privata, gäller dock alltid att kompletta TRIS-team ska finnas, enligt definition nedan.

Representant i TRIS-team

Namngiven person hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och kommunernas socialtjänst som ingår i ett specifikt TRIS-team på klinik eller vårdcentral och arbetar enligt beslutad uppdragsbeskrivning.

Kontaktperson i TRIS

Namngiven person hos Arbetsförmedlingen och socialtjänsten som arbetar mot specifik klinik och fungerar som väg in för rehabkoordinator/vårdpersonal och övriga samverkande parter. Kontaktpersonen är behjälplig vid generella frågor och är förmedlande länk mellan samverkande parter och ordinarie handläggare i den egna organisationen.

Komplett TRIS-team

TRIS-team med utsedda representanter från alla i TRIS ingående parter som deltar på TRIS-möten och arbetar utifrån sina respektive uppdragsbeskrivningar. 

Miniminivå för TRIS-arbetet och vid resurstillsättning 

För klinik gäller alltid som minimum att representant från Försäkringskassan finns utsedd och som arbetar enligt gällande uppdragsbeskrivning. Dessutom utses alltid kontaktpersoner från kommunernas socialtjänst samt Arbetsförmedlingen med det enklare uppdraget enligt ovan.

 

Senast ändrad: 30 december 2016