Uppföljning

Länsstyrgruppen ansvarar för att följa utvecklingen av TRIS i länet. Ansvaret för att följa upp att TRIS utnyttjas effektivt ligger på respektive part samt lokal styrgrupp. Resultatet av TRIS i individärenden följs upp av respektive organisation. 

Lokal uppföljning

De lokala styrgrupperna ansvarar för uppföljningen av TRIS-processen på lokal nivå, d v s TRIS-teamens arbete. En gång per år anordnar de lokala styrgrupperna TRIS-dagar som ämnar till erfarenhetsutbyte teamen emellan, informationsspridning och eget utvecklingsarbete.

De lokala styrgrupperna i norra och västra länsdelen anordnar också så kallade dialogdagar med sina team.

Länsövergripande uppföljning

Kvantitativt så följer vi på länsnivå antalet individer som respektive team hanterar på sina TRIS-möten. Statistiken redovisas könsuppdelat.

Aktuell mall för redovisning finns i Dokumentbanken i mappen "uppföljning" samt under relaterad information på att denna sida.

Rehabkoordinatorerna ansvarar för att en gång per månad skicka ifylld redovisningsmall till processledare, Skyddad adress.

 

Senast ändrad: 18 juli 2018