Uppföljning

Länsstyrgruppen ansvarar för att följa utvecklingen av TRIS i länet. Ansvaret för att följa upp att TRIS utnyttjas effektivt ligger på respektive part samt lokal styrgrupp. Resultatet av TRIS i individärenden följs upp av respektive organisation. 

En utvärderingsprocess i samverkan med Samordningsförbundet RAR är påbörjad hösten 2017. Återrapportering skall göras till respektive deltagande organisation. Varje part har också möjlighet att inom ramen för egen budget och intresse, utvärdera TRIS ur den egna organisationens perspektiv och uppdrag.

Lokal uppföljning

De lokala styrgrupperna ansvarar för uppföljningen av TRIS-processen på lokal nivå, d v s TRIS-teamens arbete. En gång per år anordnar de lokala styrgrupperna TRIS-dagar som ämnar till erfarenhetsutbyte teamen emellan, informationsspridning och eget utvecklingsarbete.

De lokala styrgrupperna i norra och västra länsdelen anordnar också så kallade dialogdagar med sina team. Mer information om dem finns här.

Länsövergripande uppföljning

Kvantitativt så följer vi på länsnivå antalet individer som respektive team hanterar på sina TRIS-möten. Statistiken redovisas könsuppdelat.

Aktuell mall för redovisning finns i Dokumentbanken i mappen "uppföljning" samt under relaterad information på att denna sida.

Rehabkoordinatorerna ansvarar för att en gång per månad skicka ifylld redovisningsmall till processledare, Skyddad adress.

 

Senast ändrad: 04 januari 2018