Uppföljning

Lokal uppföljning

De lokala styrgrupperna ansvarar för uppföljningen av TRIS-processen på lokal nivå, d v s TRIS-teamens arbete. En gång per år anordnar de lokala styrgrupperna TRIS-dagar som ämnar till erfarenhetsutbyte, informationsspridning och eget utvecklingsarbete. TRIS-teamen får då även möjlighet att ta sig tid att sitta ner tillsammans, för att diskutera hur det fungerar idag och hur man skulle vilja ha det framöver. Teamen har arbetat med individuella handlingsplaner som styrgrupperna sedan följer upp. De flesta styrgrupper bjuder också in ett TRIS-team per styrgruppsmöte för dialog och uppföljning. TRIS-teamen beskriver hur de arbetar och lyfter då in relevanta frågor till styrgrupperna.

Länsövergripande uppföljning

Kvantitativt så följer vi på länsnivå antalet individer som omfattas av TRIS per år samt hur många individärenden som respektive team hanterar på sina TRIS-möten. Statistiken redovisas könsuppdelat.

Aktuell mall för redovisning finns i Dokumentbanken i mappen "uppföljning" samt under relaterad information på att denna sida.

Rehabkoordinatorerna ansvarar för att en gång per månad skicka ifylld redovisningsmall till processledare för TRIS, Skyddad adress.

 

Senast ändrad: 09 augusti 2017